Dzień Mamy konkurs

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizatorem oraz fundatorem nagród konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu

społecznościowym Facebook, na profilu BodyBoomPL jest Xrocket Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 9, 30-710 Kraków, NIP: 9452185698 (dalej „Organizator”).

 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

 

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook

 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

 

II. Uczestnik konkursu

 

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) wyraził zgodę na opublikowanie przez Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, na profilu BodyBoomPL imienia i nazwiska;

g) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

h) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

 

III. Nagrody dla Uczestników

 

1.Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu

opublikowanego na portalu Facebook, na profilu BodyBoomPL.

2. Nagrodą za pierwsze miejsce jest 1 voucher na 3 dniową dietę, z wyłączeniem diety sokowej oraz diety sport 4000 kcal, o łącznej wartości 188,62 zł netto oraz zestaw peelingów 7 cudów BB o wartości 99zł. Drugie miejsce peeling 200g Banan oraz Imbr&Pomarańcza o wartości 130 zł, a za trzecie miejsce peeling 200g Banan o wartości 65 zł.

 

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu BodyBoomPL.

2. Konkurs trwa od 23.05.2019 do 26.05.2019 do godziny 23:59.

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Zadaniem Uczestnika jest za dodanie swojego zdjęcia w ciąży pod postem konkursowym na portalu Facebook.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania komentarzy w serwisie Facebook pod adresem: www.facebook.com/BodyBoomPL.

3. Organizator dokona oceny odpowiedzi i wybierze trzech zwycięzców spośród wszystkich odpowiedzi uczestników, którzy prawidłowo wykonali zadanie konkursowe. Organizator weźmie pod uwagę kreatywność nadesłanych zgłoszeń oraz zgodność z zadanym tematem.

4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem

www.facebook.com/BodyBoomPL.

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym

Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u

www.facebook.com/BodyBoomPL

 

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36

godzin na fanpage`u www.facebook.com/BodyBoomPL wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu

odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane laureatom do 21 dni kalendarzowych od

otrzymania przez Organizatora informacji opisanych w pkt. V Regulaminu.

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników,

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami

Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.IX. Prawa autorskie

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi.

Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników

jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób

mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez

wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie

obowiązującymi przepisami.

 

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „hello@bodyboom.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem <www.facebook.com/BodyBoomPL i/lub> pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres

znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do

korespondencji.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2019 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego.