Regulamin konkurs Ania Kruk

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem oraz fundatorem nagród konkursu (dalej „Konkurs”) na serwisie

społecznościowym Instagram na profilu bodyboom_official jest Xrocket Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 9, 30-710 Kraków, NIP: 9452185698 (dalej „Organizator”).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram, prowadzonym pod adresem www.instagram.com.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) wyraził zgodę na opublikowanie przez Organizatora na portalu społecznościowym Instagram, na profilu @bodyboom_official imienia i nazwiska;

g) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

h) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

1.Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu

opublikowanego na portalu Instagram, na profilu bodyboom_official.

2.Laureat pierwszego miejsca otrzymuje naszyjnik od Ani Kruk oraz peeling kawowy Shimmer Gold 200g od Body Boom. Drugie miejsce zestaw dwóch peelingów 200g a trzecie jeden peeling 200g.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Instagram na profilu bodyboom_official.

2. Konkurs trwa od 19.07.2019 do 23.07.2019 do godziny 23:59.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest opisanie czy posiadają w swojej kolekcji jakąś biżuterię ze szczególna historią oraz opublikowanie swojej odpowiedzi pod postem konkursowym na profilu @bodyboom_official.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania komentarzy w serwisie Instagram pod adresem: www.instagram.com/bodyboom_official/.

3. Organizator dokona oceny odpowiedzi i trzech zwycięzców spośród wszystkich odpowiedzi uczestników, którzy prawidłowo wykonali zadanie konkursowe. Organizator weźmie pod uwagę kreatywność odpowiedzi oraz zgodność z zadanym tematem.

4. Informacje o konkursie będą dostępne na Instargram pod adresem

www.instagram.com/bodyboom_official/.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym

Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u

www.instagram.com/bodyboom_official/

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36

godzin na fanpage`u www.instagram.com/bodyboom_official/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu

odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane laureatom do 21 dni kalendarzowych od

otrzymania przez Organizatora informacji opisanych w pkt. V Regulaminu.

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników,

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami

Instagrama;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1.

a.            Uczestnik oświadcza, iż Praca konkursowa  stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24. poz. 83 późn. zm.);

b.            Uczestnikowi  przysługuje całość autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej a jego prawo do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Pracy konkursowej, w tym prawo do zawarcia niniejszej Umowy nie jest w jakikolwiek sposób ograniczone;

c.             autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej nie są w jakikolwiek sposób ograniczone, w szczególności zastawem, użytkowaniem albo licencją, a żadnej osobie trzeciej, z wyjątkiem twórcy, nie przysługują jakiekolwiek prawa do Pracy konkursowej;

d.            Uczestnik nie posiada żadnej wiedzy

o naruszeniach autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej, ani o przysługujących komukolwiek roszczeniach z tego tytułu;

e.            korzystanie z Pracy konkursowej przez Zleceniodawcę w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych.

2.            Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego i odmowy jego publikacji lub jego usunięcia, w szczególności w przypadku gdy zadanie konkursowe:

a.            będzie naruszać dobre imię i renomę Zleceniodawcy  oraz jego znaków towarowych ani innych praw majątkowych lub niemajątkowych,

b.            będzie naruszać jakichkolwiek prawa osób trzecich (zwłaszcza w zakresie Ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2000 r. nr 80. poz. 904 z póź. zm.), a w szczególności ich treść ani forma nie będzie naruszała dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaku towarowego ani innych praw majątkowych lub niemajątkowych jakichkolwiek podmiotów trzecich,

c.             będzie niezgodne z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,  będą zawierały treści obsceniczne i powszechnie uznane za obelżywe, a w szczególności  będą wyczerpywać znamion nieuczciwej reklamy w rozumieniu ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003 r. nr 163, poz. 1503 z póź. zm.),

d.            nie będzie wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.  

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „hello@bodyboom.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Instagram pod adresem <www.instagram.com/bodyboom_official/ i/lub> pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres

znajdujący się w profilu Użytkownika na Instagramie lub pisemnie na wskazany adres do

korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2019 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego.